ในปี 2554 นาย ก มีเงินได้ทั้งปี จำนวน 1,280,000 บาท จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 143,500 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 128,000 บาท และจ่ายเงินซื้อหน่วยลงทุน RMF จำนวน 121,000 บาท สมรสกับนาง ข มีเงินได้ทั้งปี 1,100,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 140,000 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 120,000 บาท และจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF จำนวน 100,000 บาท นาง ข ใช้สิทธิแยกยื่นเสียภาษี นาย ก และนาง ข สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และต่างฝ่ายต่างซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ

จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือนละ 3,500 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างให้บุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักร

จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือนละ 3,500 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ่ายค่าจ้างดูแลเครื่องจักรให้บุคคลธรรมดา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี