Back

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นฉบับจริงและธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ เช่น หนังสือค้ำประกัน หนังสือเงินกู้ เป็นต้น

Administrator
Administrator
https://yeepou.com