การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
  1. การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบกำไรขาดทุนทันที
  2. การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนทันที
  3. การเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย ไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุนแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และตัดจำหน่ายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกับการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้
  4. การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๓. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
  5. ตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องกลับบัญชีทุกรายการ และใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ
  6. การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๕. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
  7. การเปลี่ยนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มี ๒ กรณี คือ – โอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ ในกรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี – การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในทางกลับกัน กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี มาปรับปรุงโดยนำวิธีเปลี่ยนทันทีมาถือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มาเป็น วิธีราคาทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *