กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริจาคที่ดินให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือโรงเรียน)ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ หรือไม่
ยกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปิดอากรแสตมป์

บทความที่น่าสนใจ

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี คลองหลวง ปทุมธานี

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

ด้านการบันทึกบัญชี   

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
ด้านประกันสังคมจัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

บทความ Advertising.

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ปากเกร็ด นนทบุรี สูตรบัญชี ทั้งหมด