กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริจาคที่ดินให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือโรงเรียน)ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ หรือไม่
ยกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปิดอากรแสตมป์

บทความที่น่าสนใจ

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ปากเกร็ด นนทบุรี

ให้บริการ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมให้บริการ บริการงานด้วยคุณภาพ รับทำบัญชี บันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เราให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคออนไลน์ จองชื่อบริษัท จองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

บทความ Advertising.

ต้นทุนทางการเงิน คือ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี คลองหลวง ปทุมธานี