ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้จัดอบรมสัมมนาแก่ อบต. ทั่วประเทศ และได้มีการเก็บค่าลงทะเบียน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ ผู้ซื้อใน คำจัดกัดความและความหมายของ