ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น​
ขั้นตอนการเป็นนักการตลาดรถยนต์ที่สุดยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย