ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่าค่ะ ตอบ : ไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ เพราะดอกเบี้ยจากการผิดนัดรับชำระถือเป็นเงินได้จากการชดเชยค่าเสียหาย ไม่เป็นเงินได้ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ.
วิธีบำบัดกายภาพแก้นิ้วล็อค ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเขียนหนังสือ หร