ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหนค่ะ
ตอบ: ++มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ปี 2557 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2555) มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2557ค่ะ
บุคคลธรรมดามีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ต้อง ส่วนราชการไทยได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท A