ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคสิ่งของให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           การบริจาคสินค้าให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239)
บริจาคร่วมกันหลายคน หักค่าลดหย่อนอย่างไร บริจาคสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย เสียภาษีมูล