ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบ อ.ส.4ข ที่กำหนดให้ยื่นภายในวันที่ 22 ของเดือนและวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะยื่นก่อนกำหนดได้หรือไม่

          ให้ยื่นภายในกำหนดเวลา ตามประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ทั้งนี้สามารถยื่นก่อนกำหนดระยะเวลาได้​
การยื่นแบบ ว.พ.01 และผู้มีอำนาจลงนาม การยื่นแบบคำร้อง ค.10 ใช้ในกรณีใดบ้าง