ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบ ภ.พ.36 จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเ การยื่นแบบ ว.พ.01 และผู้มีอำนาจลงนาม