ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับครูชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำการสอนไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้น หมายความว่าครูดังกล่าว จะต้องเดินทางออกจากไทยก่อนครบกำหนดเวลา 2 ปี ใช่หรือไม่ และหากเมื่อครบกำหนด 2 ปี แล้วครูดังกล่าวทำงานต่อไปจะเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ อย่างไร

          การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีครูชาวอเมริกันดังกล่าว จะต้องมีระยะเวลาเข้ามาเยือนไม่เกิน 2 ปี คือจะต้องเดินทางออกนอกไทยก่อนหรือเมื่อครบกำหนด 2 ปี เท่านั้น โดยการนับระยะเวลา 2 ปีนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันที่ครูชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาในไทย และหากเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้เดินทางออกจากไทย ย่อมมีผลให้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่แรกที่เข้ามาเยือนไทย
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับครูชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำการสอนไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้น หมายความว่าครูดังกล่าว จะต้องเดินทางออกจากไทยก่อนครบกำหนดเวลา 2 ปี ใช่หรือไม่ และหากเมื่อครบกำหนด 2 ปี แล้วครูดังกล่าวทำงานต่อไปจะเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ อย่างไร
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการข การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับครูชาวอเมริกัน