ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การตัดบัญชีหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศ แตกต่างจากในประเทศหรือไม่ อย่างไร

           การจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2541), ฉบับที่ 221,225 (พ.ศ.2542), ฉบับที่ 251 (พ.ศ.2548), ฉบับที่ 261,262 (พ.ศ.2549), ฉบับที่ 270 (พ.ศ.2552), ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2553),ฉบับที่ 283,284 (พ.ศ.2554), ฉบับที่ 297,298 (พ.ศ.2556) และ ฉบับที่ 306 (พ.ศ.2557)
การตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์กรณีไม่ได้ใช้งานแล การตัดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน ปฏิบัติอย