ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การจ่ายค่าบริการให้กับโรงแรม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีแขกผู้มาใช้บริการห้องพักของโรงแรมได้มีการจ่ายค่าบริการให้แก่โรงแรมถือเป็นการจ่ายค่าบริการของกิจการโรงแรม ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
การจ่ายค่าบริการในการถ่ายทอดความรู้ด้านเ การจ่ายค่าบริการให้ธนาคารในต่างประเทศ