ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การขายเชื้อจุลินทรีย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

        การขายเชื้อจุลินทรีย์ เข้าลักษณะเป็นการขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไ การขายเมล็ดกาแฟดิบ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่