ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การขายสินค้าให้นิคมการส่งออกได้รับสิทธิการเสียภาษีอัตราร้อยละ 0 หรือไม่

          ได้รับอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร
การขายสินค้าโดยให้ส่วนลด คำนวณภาษีขายอย่ การขายสินค้าให้ผู้อื่น แต่ยังไม่ได้ส่งมอ