ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

กลุ่มบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการจัดคอนเสิร์ตการกุศลการแสดงไวโอลิน โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะกรรมการมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร คณะกรรมการมีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 และ มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในนามคณะบุคคล  และหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยนำ มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502          2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               หากคณะบุคคลนำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลดังกล่าวโดยมิได้นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นนอกจากเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศซึ่ง ไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร              หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
กลุ่มคนในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกอ