ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากการบริหารงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร 
กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี กรรมการไปกู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างอาคารก่อน