ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีประกอบกิจการขนส่ง หยุดประกอบกิจการ แต่ไม่ได้ทำการแจ้งหยุดที่สำนักงานขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          กรณีหยุดประกอบกิจการขนส่ง โดยไม่ได้แจ้งเลิกนิติบุคคล ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการต่อไป แม้ไม่มีรายได้ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบุตรศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือช กรณีประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคล