ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ระบุชื่อผู้ซื้อผิดต้องปฏิบัติอย่างไร

          กรณีจัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ให้ถูกต้อง ตามข้อ 25 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ ​
กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่ได กรณีจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ต้องเสียภาษีอ