บริษัท ปังปอน จำกัด

ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก

การบัญชีเดี่ยวมีผลประโยชน์ดังนี้

– เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก และมีรายการค้าไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ถูกบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี

– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำบัญชี เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการจดทำบัญชีคู่

– ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีจำนวนมากเล่ม ตามลักษณะของบัญชีเดี่ยวจะบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เกี่ยวกับบุคคล

– ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีแบบง่ายๆ

ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก

เงินให้กู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร


ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้

เงินให้กู้ยืมกรรมการ
เงินให้กู้ยืมกรรมการ

บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ บันทึกบัญชีอย่างไร


1. การรับรู้รายได้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้อง บันทึกรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทผู้ให้เช่าซื้อทำการยึด รถยนต์และจำหน่ายไป บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ที่ ยึดคืนดังนี้

(ก) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนมากกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว ผลต่างดังกล่าวถือเป็น ประโยชน์จากการขาย บริษัทผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี การจำหน่ายรถยนต์
(ข) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้ เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วผลต่างดังกล่าวถือเป็น ผลเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่ง ประมวลรัษฎากร

2. กรณีบริษัทผู้ให้เช่าซื้อดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นผลขาดทุนจาก การจำหน่ายรถยนต์ที่ยึดคืนและสามารถบังคับคดีจนได้รับชำระหนี้ค่าเสียหายจากลูกหนี้และ ผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ชำระค่าเสียหาย

 

บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ

ข้อมูลการบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการที่สามารถทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งได้ เพื่อที่จะทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไรหรือขาดทุน จะได้วางแผน ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบของตนเองให้กิจการดำเนินไปในทิศทางที่มีผลกำไร สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราจะได้ทราบไปพร้อม ๆ กันค่ะ

1. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ สามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ สินทรัพย์ของกิจการ เช่น เงินฝากธนาคาร อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เมื่อข้อมูลการบัญชีแสดงตัวเลขให้เห็นจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลอย่างเจาะจงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะตามมาได้

2. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบผลของการดำเนินกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนและเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 6 เดือน จะตัดรอบครั้งหนึ่งทำให้กิจการทราบผลกำไรหรือขาดทุนในรอบนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารในรอบถัดมาเพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

3. ข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการได้ทราบฐานะการเงินของตน ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิตและส่วนของเจ้ของเป็นจำนวนเงินเท่าใด จะได้บริหารจัดการหากเป็นหนี้สินจะได้เร่งรัดในการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ไม่ปล่อยให้ล่าช้าเกินไปจนขาดความน่าเชื่อถือ

4. ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้บริหารมาก ที่จะได้กำหนดนโยบายที่ทำให้การบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

5. ข้อมูลทางบัญชีที่ได้ทำการจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หากพบข้อผิดพลาดจะได้ทำการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร และหากผลการดำเนินงานขาดทุนเจ้าของกิจการจะได้ปรับลดหรือเพิ่มทรัพยากรบางประการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการ

ในส่วนของนักบัญชีที่ต้องรายงานข้อมูลทางบัญชีนั้น ควรมีความรู้และทักษะในการทำบัญชีที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแก่กิจการได้ สามารถตอบคำถามได้ทุกจุดเพราะนักบัญชีย่อมรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของทุกหมวดบัญชี เมื่อนักบัญชีมีคุณสมบัติที่เป็นที่ไว้วางใจเจ้าของกิจการย่อมเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและนำพากิจการให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นความลับของกิจการ นักบัญชีจึงต้องถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกิจการได้

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
Scroll to Top