บริษัท ปังปอน จำกัด

เรื่องง่าย กับการ ทำบัญชี บริษัท จะทำเองหรือจ้าง พนักงานบัญชี ดีนะ

เป็นเรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีเอง หรือคิดว่าจะทำการจ้างพนักงานบัญชีดี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคิดด้วยว่าในการทำบัญชีเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนั้น หากมีการจัดการด้านบัญชีที่ดีจะทำให้ผลการวิเคราะห์ทางบัญชี ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและยังสามารถช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้ ยังมีธุรกิจเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี

เหตุผลของการจ้างหรือไม่จ้างพนักงานบัญชีอิสระ บริษัทหรือธุรกิจเล็ก ๆ อาจมองว่าการทำบัญชีเป็นความยุ่งยากและทีมงานไม่มีความรู้ หรือมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองหากจะต้องจ้างนักบัญชีมาช่วยทำบัญชีให้ หากแต่เห็นความสำคัญของบัญชีแล้ว จะทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ยังมีผู้ประกอบการหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า ใครควรจะเป็นทำบัญชี  และ การจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างพนักงานจากสำนักงานบัญชี สำหรับการจะเลือกวิธีใด ก็มักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการและความพร้อม ข้อดีข้อเสียของการจ้างสำนักงานบัญชี ส่วนมากระยะแรกหากธุรกิจมีขนาดเล็กมักเริ่มต้นด้วยการจ้างพนักงานบัญชีอิสระจากข้างนอก หรือหากเจ้าของกิจการพอที่จะทำได้ก็สามารถจัดการทำเองได้ แต่หากเมื่อใดที่ธุรกิจเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้การบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น

ซึ่งการจัดทำบัญชีจะต้องมีความเป็นระบบและต้องการในเรื่องของความรวดเร็วมากขึ้น ที่จะทำการค้นหาข้อมูล โดยกิจ การส่วนใหญ่ก็จะจัดจ้างพนักงานประจำ หรือบางแห่งอาจจ้างควบคู่กันทั้งพนักงานประจำ และ สำนักงานบัญชีที่มาจัดทำบัญชีเป็นหลัก และการจ้างพนักงานประจำก็เพื่อที่จะควบคุม และเก็บข้อมูลทางบัญชีไว้ที่กิจการอีกส่วนหนึ่ง โดยมีการทำงานไปพร้อมๆ กันกับสำนักงานบัญชีที่จ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างของการทำบัญชีเองและการจ้างสำนักงานบัญชี การจัดทำบัญชีของกิจการคือมีการจ้างพนักงานประจำมานั่งทำบัญชีให้กิจการแล้วจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเจ้าของกิจการอาจจะมีเป็นทั้งเถ้าแก่และพนักงานบัญชีเองก็ได้ ซึ่งหากเจ้าของกิจการมีความรู้ในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำเองได้ จะเป็นการช่วยประหยัดเงินจ้างพนักงานบัญชีอีกด้วย แต่หากมีการจ้างพนักงานบัญชีมาทำหน้าที่

ข้อดีคือเจ้าของกิจ การสามารถเรียกถามข้อมูลทางการเงิน จากพนักงานได้ตลอดเวลา อย่าง เอกสาร รายรับ รายจ่าย ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ก็ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่หากต้องจ้างสำนักงานบัญชี ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เพิ่งเปิด หรือไม่ใช่องค์กรใหญ่ เพราะถือว่าสะดวก และค่าใช้จ่ายไม่แพง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ แต่การจ้างสำนัก งานบัญชีก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของการจัดทำบัญชี และการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้น

เรื่องง่าย กับการ ทำบัญชี บริษัท จะทำเองหรือจ้าง พนักงานบัญชี ดีนะ
เรื่องง่าย กับการ ทำบัญชี บริษัท จะทำเองหรือจ้าง พนักงานบัญชี ดีนะ

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 900,000 บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500 บาท

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่
จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( แบบ บอจ.1 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj1.pdf

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_certify.pdf

หนังสือบริคณห์สนธิ ( แบบ บอจ.2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj3.pdf

กรรมการเข้าใหม่ ( แบบ ก. )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_k.pdf

รายละเอียดวัตถุประสงค์ ( แบบ ว. )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v.pdf

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( แบบ บอจ.5 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj5.pdf

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม ( แบบ ว. 1 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v1.pdf

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ ( แบบ ว. 2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v2.pdf

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ( แบบ ว. 3 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v3.pdf

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม ( แบบ ว. 4 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v4.pdf

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ( แบบ ว. 5 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v5.pdf

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting_new.pdf

ข้อบังคับ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting2_new.pdf

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/sharepayment.pdf

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษํท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_ssch1.pdf

หนังสือมอบอำนาจ ( บริษัทจำกัด )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_powner.pdf

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/list.pdf

แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ

ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม

ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม ต้องเสียค่าเบี้ยปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 (เพิ่มเติม) มีค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม

กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกรรมขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ในหรือต่างประเทศ มักจะประสบปัญหาในการบันทึกบัญชีและภาษีอากร หากธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการบันทึกบัญชี และการเสียภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 และประมวลรัษฎากรกำหนดให้ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้อง แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ก่อนที่จะมีการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรที่เป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าเป็นเงินไทยนั้น หลักการที่สำคัญในการบันทึกบัญชีมี ดังนี้

          เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินไทยจึงจะนำไปบันทึกรายการค้าในแต่ละรายการ การนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มาแปลงค่าเป็นเงินไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท
อัตราแลกเปลี่ยนทันที เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมีอัตราซื้อและอัตราขายเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย เป็นอัตราที่ประมาณขึ้นใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการหรืออาจจะเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วนำมาถัวเฉลี่ยเป็นอัตราซื้อ หรือขาย เช่น อัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาเป็นรายวันโดยการเฉลี่ยจากการเปลี่ยนค่าเงินตราทั้งวัน
ในกรณีที่มีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการค้า
การบันทึกรายการครั้งแรก การบันทึกรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป้นเงินไทยซึ่งจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น ได้แก่

1. การซื้อหรือขายสินค้า หรือบริการ

2. การกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน

3. เป็นคู่สัญญาในสัญาที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

4. ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อหนี้ หรือชำระหนี้สิน 

กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หมายเรียก ไม่ส่งงบการเงิน ล้าช้า ติดคุก ไหม ค่าปรับ ตำรวจ ไม่เคยยื่น ต้องยื่นภายในกี่วัน

            นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจ มีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ถ้าโดนออกหมายจับ ก็พยายามอย่าไปพบด้วยตัวเอง ควรให้คนอื่นไปแทนก่อนจะดีกว่า ส่วนค่าปรับนั้น โทษสูงสุดคือ 100,000 บาท

1. กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย
1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี 

2. อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการส่งงบการเงิน โดยอัตราสูงสุด ได้แก่ การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือไม่จัดส่งงบการเงิน ปรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600.- บาท และหุ้นส่วนผู้จัดการ 3,600.- บาท รวม 7,200.- บาท

3. ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055 แห่งประมวลก

หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
https://www.xn--b3cf3alb5cxfdh8a1v.com/?p=310

การบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการ

การบัญชีต้นทุนคือการรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานการจัดทำรายงานการเงินรวมถึงการวิเคราะห์ จำแนกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการเช่นโรงงาน โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตจนถึงต้นทุนการขายประจำงวด ซึ่งจะนำไปหักออกจากรายได้ในงบกำไรขาดทุน จะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร

2. เพื่อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าคงเหลือในงบดุลส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ งานระหว่าผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งจะแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยต้องอาศัยวิธีทางบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมาช่วย

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุมซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีแบบแผนและสามารถบรรลุเป้าหมายความต้องการของธุรกิจได้สำเร็จ นอกจากนี้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดบกพร่องหรือความผิดพลาดของธุรกิจ สามารถหาทางกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเพราะการทำธุรกิจผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องเจอกับปัญหาที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือปัญหาระยะยาว บัญชีต้นทุนเป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ซึ่งปกติแล้วการบัญชีต้นทุนจะทำหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลตามจริงและเกิดขึ้นแล้วเพื่อคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมาณกรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทำให้การบัญชีต้นทุนได้เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมากยิ่งขึ้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดราคาขายได้อย่างมีหลักการ ทำให้การบัญชีต้นทุนจึงมีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจอย่างมาก

การบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการ
การบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ตรวจสอบ ยอดเงินฝากธนาคาร

            แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร ส่งหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร ไปยังธนาคารทุกแห่งที่กิจการที่ติดต่อธุรกิจด้วย ขอสำเนางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชีและตรวจสอบ ดังนี้    

          – ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือสมุดเงินสด ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชี -ตรวจสอบการบวกเลขของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร -เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารกับหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี


         – ตรวจสอบรายการกระทบยอดที่ผิดปกติในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกับเอการประกอบรายการ -ตรวจสอบรายการเงินฝากระหว่างทาง ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่นำฝากธนาคารไม่ทัน และรายการถอนเงินกับใบแจ้งยอดธนาคาร ณ วันสิ้นงวด และติดตามรายดารนี้กับใบแจ้งยอดธนาคารของเดือนถัดไป


         – ตรวจสอบรายการเช็คค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับใบแจ้งยอดธนาคาร สำหรับรายการที่มีสาระสำคัญกรณีที่มีการตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น


        – ตรวจสอบและสอบสวนหาสาเหตุสำหรับเช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ภายในเวลาที่เหมาะสม กรณีที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ ให้ตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และสอบทานสัญญาต่างๆอ่านรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาถึงภาระผูกพัน รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้เงินสดหรือเงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน

ตรวจสอบ ยอดเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบ ยอดเงินฝากธนาคาร

กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย

กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัท จะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร ?

การตัดบัญชีทรัพย์สินกรณีที่ทรัพย์สินนั้นชำรุหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าชำรุดหรือเสียหาย

ให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน) จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย
กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย

เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ

          กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมาย

เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ

Scroll to Top