บริษัท ปังปอน จำกัด

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity) หมายถึง ส่วนที่เป็นการลงทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมักอยู่ในรูปของเงินปันผล โดยการบันทึกงบดุลกรณีการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาพาร์ จะบันทึกเท่ากับราคาพาร์ในรายการทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว และบันทึกส่วนเกินที่ได้รับในรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity) หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทรายการที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของบัญชี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)

การขายสินค้า (Sale)

การขายสินค้า (Sale) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า และธุรกิจหรือกิจการช่วยให้ค้นพบความจำเป็น ค้นพบความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่กิจการนำเสนอ

การขายสินค้า (Sale)
การขายสินค้า (Sale)

ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)

ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing) หมายถึง รูปแบบหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สินค้าสามารถทำกระบวนการผลิตแบบเชื่อมขนานได้เพื่อลดกระบวนการและเวลาในขั้นตอนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตรถยนต์จะทำกระบวนการตัด เชื่อมแต่ละชิ้นส่วนไปพร้อมๆกันและนำชิ้นส่วนที่ทำเสร็จมาประกอบรวมกันในขั้นตอนสุดท้าย

ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)
ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)

ความเชื่อถือได้ (Reliability)

ความเชื่อถือได้ (Reliability) เป็นแนวความคิดและหลักการทางบัญชีที่สำคัญ โดยข้อมูลทางการบัญชีที่นำเสนอต้องตั้งมั่นอยู่ในแนวความและหลักการที่เชื่อถือได้ เที่ยงธรรมและสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ โดยความเชื่อถือได้มีลักษณะ 5 ประการคือ การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความเป็นกลาง ความระมัดระวัง ความครบถ้วนและการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ความเชื่อถือได้ (Reliability)

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness) เป็นลักษณะประการหนึ่งของแนวความคิดและหลักการทางบัญชีในหัวข้อความเชื่อถือได้ โดยการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมหมายถึง การแสดงรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องและต้องอ้างอิงตามความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่รูปแบบกฏหมายเพียงอย่างเดียว เช่น อาคารและอุปกรณ์ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ใช่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้น

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)

วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)

วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method) เป็นลักษณะการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าต่อเมื่อสิ้นงวดบัญชีหรือปลายปีเท่านั้น โดยในระหว่างปีจะมีการบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ จะไม่ทำการบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย  ส่งคืนหรือรับสินค้า/วัตถุดิบ ดังนั้นการบันทึกบัญชีสินค้าด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อสิ้นงวดบัญชีจะมีสินค้าคงเหลือเท่าใดหากพิจารณาดูจากสมุดบัญชีแยกประเภทเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากต้องการทราบว่ากิจการมีสินค้าคงเหลือสิ้นงวดบัญชีเป็นจำนวนเงินเท่าใดจะต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือจากโกดังและบัญชีสินค้าและต้องใช้วิธีอื่นในการคำนวณต้นทุนของสินค้า ซึ่งจะไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ในสมุดบัญชีแยกประเภท

วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)
วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)

วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)

วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) หมายถึง การบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เกิดขึ้นตลอดปีการดำเนินงาน โดยบันทึกทั้งรายการขายสินค้าและการรับส่งคืน ดังนั้นยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าคงเหลือ คือ สินค้าที่ยังเหลืออยู่และยังมิได้ขายซึ่งวิธีการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบนี้มีข้อดีตรงที่ ทำให้สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา

วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)
วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) เป็นรูปแบบชนิดเดียวกันกับหุ้นสามัญ เพียงแต่หุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับการบริหารของกิจการ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service) หมายถึง ผลประกอบการอันเป็นกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งไม่รวมรายได้อื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)
กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)
Scroll to Top