บริษัท ปังปอน จำกัด

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable) หมายถึง สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี้ โดยแยกลูกหนี้ของกิจการออกเป็นรายตัว ว่ามีรายละเอียดอย่างไร จำนวนเงินเท่าไร เช่นลูกหนี้-นาย ก ลูกหนี้-นางสาว ข เป็นต้น ซึ่งต่างกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมีแต่บัญชีลูกหนี้รวมเท่านั้น ไม่มีบัญชีลูกหนี้รายตัว

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification) หมายถึง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้   จะใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นของชิ้นใหญ่   เช่น   รถยนต์   เรือยนต์   โดยจะต้องทราบว่าสินค้าที่เหลืออยู่นั้น   เหลือมาจากการซื้อในครั้งใดบ้าง

ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)
ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)

ประเภทออมทรัพย์ (Saving Account)

ประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) หมายถึง บัญชีประเภทหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ทำออกมาเพื่อให้ลูกค้ารายย่อย เพื่อประโยชน์ในการใช้ที่เน้นความสะดวกสบายในการฝากและถอนเงิน โดยไม่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากและถอน อีกทั้งธนาคารพาณิชย์จะจ่ายเงินให้ผู้ฝากปีล่ะ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณเป็นรายวัน แต่อัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่มีการกำหนดเวลาในการฝาก จะถอนเมื่อไรก็ได้ ธนาคารจึงไม่สามารถนำเงินไปต่อยอดได้มาก และคนส่วนใหญ่จะไม่นำเงินจำนวนมากมาฝากในบัญชีประเภทนี้ ทำให้ไม่เห็นผลกำไรที่ชัดเจน

ประเภทออมทรัพย์ (Saving Account)
ประเภทออมทรัพย์ (Saving Account)

การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)

การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up) หมายถึง การที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำการเพิ่มจำนวนหุ้นด้วยการแตกหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทออกเป็นหลายส่วน โดยที่ราคาหุ้นจะมีราคาลดลงตามสัดส่วน ในขณะที่มูลค่าทุนตามราคาตลาดของบริษัทนั้นๆยังคงเท่าเดิม

การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)
การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)

การรวมหุ้น (Stock Splits Down)

การรวมหุ้น (Stock Splits Down) หมายถึง หมายถึงการที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำการลดจำนวนหุ้นในตลาดด้วยการรวมหุ้น เพื่อเพิ่มเสถียรภาพราคาให้สูงขึ้นและทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดต่ำลง ซึ่งการรวมหุ้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกิจการที่ไม่ต้องการให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก

การรวมหุ้น (Stock Splits Down)
การรวมหุ้น (Stock Splits Down)

แบบรายงาน (Report Form)

แบบรายงาน (Report Form) แบบรายงานทางบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการและฝ่ายบริหาร โดยเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน เพราะรายงานเหล่านี้ช่วยในการวางแผน ตรวจสอบและควบคุมการจัดการได้ โดยการจัดทำรายงานทางบัญชีในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออกแบบรายงานจะต้องสอบถามความต้องการจากผู้ใช้รายงานร่วมด้วย เพื่อจัดทำแบบรายงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

แบบรายงาน (Report Form)
แบบรายงาน (Report Form)

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service) หมายถึง รายได้หรือรายรับที่ได้มาจากการขายและการให้บริการที่มีจากการดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งไม่รวมถึงกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ ผลประโยชน์ทางการขอคืนภาษี หรือดอกเบี้ยจากการลงทุนต่างๆ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด (เช่นผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคนและองค์ความรู้) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายกิจการเพื่อยื่นขอรับสิทธิการลดหย่อนทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties) หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดลองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเงินให้กู้ยืมระสั้นชนิดนี้ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans from Related Parties)

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans from Related Parties) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดลองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งเงินให้กู้ยืมระสั้นชนิดนี้ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans from Related Parties)
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans from Related Parties)
Scroll to Top