Author name: Administrator

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน

ตั๋วเงิน  (Note) ตั๋วเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เช็ค

ตั๋วเงิน หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ในวงธุรกิจทั่วไป ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน จะใช้ตั๋วเงินเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

2. ตั่วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

3. เช็ค (Cheque)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน

การคิด ค่าเสื่อมราคา

       การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial Method หรือการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ณ วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมามีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

       การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial Method หรือการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ณ วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา เป็นวิธีผสมผสานวิธีหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติเข้ากับหลักเกณฑ์พิเศษที่ยอมให้หักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาในทันทีที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา

 

       โดยที่ยังไม่ต้องมีการใช้ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งก่อน ซึ่งมักกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น เช่น ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน หมายความว่า ณ วันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับทรัพย์สินนั้นๆ มา และทรัพย์สินนั้นพร้อมที่ใช้งานได้แล้ว

 

       กฎหมายยอมให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา เบื้องต้น ณ วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาได้ทันทีร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน (สมมติ 1,000,000 บาท) ก็จะได้จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial Method ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาจำนวน 400,000 บาท สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลืออีก 600,000 บาท ให้นำไปหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธีปกติเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป

การคิด ค่าเสื่อมราคา
การคิด ค่าเสื่อมราคา

บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ บันทึกบัญชีอย่างไร


1. การรับรู้รายได้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้อง บันทึกรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทผู้ให้เช่าซื้อทำการยึด รถยนต์และจำหน่ายไป บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ที่ ยึดคืนดังนี้

(ก) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนมากกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว ผลต่างดังกล่าวถือเป็น ประโยชน์จากการขาย บริษัทผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี การจำหน่ายรถยนต์
(ข) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้ เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วผลต่างดังกล่าวถือเป็น ผลเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่ง ประมวลรัษฎากร

2. กรณีบริษัทผู้ให้เช่าซื้อดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นผลขาดทุนจาก การจำหน่ายรถยนต์ที่ยึดคืนและสามารถบังคับคดีจนได้รับชำระหนี้ค่าเสียหายจากลูกหนี้และ ผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ชำระค่าเสียหาย

 

บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร

ประโยชน์ ของ บัญชี มีอยางไร


ประโยชน์ของบัญชี คือ จะช่วยให้กิจการหรือบุคคลภายนอกทราบถึงผลของการดำเนินงานของธุรกิจ ทราบถึงแนวทางที่จะพัฒนากิจการหรือแนวทางการแข่งขัน จุดเด่น จุดด้อย ของกิจการเพื่อที่กิจการจะเจริญเติบโตไปในอนาคต

ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร
ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร

ฟักทอง กับการ ลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพ

ฟักทอง ถือได้ว่าเป็นอาหารที่คุณสาว ๆ ส่วนใหญ่มักจะรับประทานเป็นอาหารคลีน หรือทำอาหารคลีนทานเอง น่าจะเคยได้เห็นวัตถุดิบกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งฟักทอง นั่นเอง ทำให้อาหารคลีนส่วนใหญ่นั้น มีประโยชน์ ทางด้านร่างกาย ประโยชน์ของฟักทอง

1.ฟักทอง เป็นหนึ่งในผักอีกชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองออกส้ม จะช่วยในการบำรุง และการดูแลรักษาสายตาของคุณได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่เกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของคุณได้
2.ฟักทอง เห็นมีสีเหลืองแบบนี้ แต่ถ้าพูดถึงสารอาหารด้วยล่ะก็ สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งได้เช่นกัน
3.ฟักทอง เมื่อได้รับประทานเข้าไปแล้ว ก็จะช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง ชุ่มชื่น และดูชะลอรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรกันได้แน่นอนเลย
4.ฟักทอง เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้คุณได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง
5.ฟักทอง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แถมยังมีการป้องกันโรคเบาหวาน ให้กับตัวท่านเองอีกด้วย
6.ช่วยในร่างกาย มีไขมันน้อย น้ำตาลน้อย กากใยอาหารสูง และมีพลังงานต่ำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนัก โดยเฉพาะคุณสาว ๆ กันเลยค่ะ
7.ทำให้คุณสามารถป้องกันโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจของคุณได้
8.สามารถทำให้ระบบขับถ่ายในการทำงานอย่างเป็นปกติ จากกากใยอาหารที่มีอยู่สูง วิธีทานฟักทองให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ ฟักทองไม่ได้แค่มีดี เนื้อฟักทองสีเหลืองทอง แต่เมล็ดฟักทองเองก็ยังจะช่วยคลายเครียดได้ดีเช่นกัน น้ำมันฟักทองก็ช่วยบำรุงประสาท หรือแม้แต่เปลืองของฟักทองเองก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ดีอีกด้วย

หากคุณเองได้ลองรับประทานฟักทองกันดูแล้ว ก็จะรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ด้วยการหั่นเป็นเนื้อฟักทองมาทำการประกอบอาหาร อาจจะมีการแหลือเปลือกบาง ๆ เอาไว้รับประทานก็ยังได้ นอกจากนี้ ใครที่อยากทานฟักทองเพื่อลดความอ้วนและ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ก็อย่าเผลอไปทานฟักทองแกงบวด ฟักทองสังขยาล่ะกันนะค่ะ เพราะเป็นขนมที่มีน้ำตาลสูง แนะนำให้มีการต้ม หรือนึ่งรับประทานอย่างเดียวดีกว่าค่ะ

ฟักทอง กับการ ลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพ
ฟักทอง กับการ ลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพ

การพัฒนาตนเองของผู้นำ

          การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องการบุคคลประเภทนี้อย่างมากแต่จะทำอย่างไรให้ตัวเองสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ จึงควรฝึกและพัฒนาดังต่อไปนี้ ความเชื่อมั่น ผู้นำที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นคือสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ใครหลายคนนั้นศรัทธาและไว้วางใจในตัวคุณ หากคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณก็ยากที่จะมีคนเชื่อถือหรืออยากจะอยู่ร่วมงานกับคุณ

          ทักษะในการฟัง ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้รับฟังอย่างตั้งใจ มีศิลปะในการฟัง และคิดวิเคราะห์แยกแยะออกไปว่าสิ่งที่รับฟังมาคือถูกต้อง สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างที่รู้กันดีว่าให้ฟังมากกว่า เพราะการฟังก็ไม่ได้หมายถึงการไม่รู้ การตัดสินใจ ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามไม่ควรมีความลังเลเกิดขึ้นจำเป็นต้องคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจเพราะผู้จำจะต้องมีแนวคิดที่ไกลกว่าคนอื่นหลายเท่าตัว การยอมรับในจุดอ่อน คือการพัฒนาตนเองให้ยอมรับในข้อเสียหรือจุดอ่อนของตนเองเมื่อมีผู้มาบอก เพราะการจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำจำเป็นต้องยอมรับฟังข้อผิดพลาดของตนเอง คุณไม่ได้เป็นสุดยอดหรือเก่งไปทุกเรื่อง การยอมขอความช่วยเหลือหรือการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างก็จะดีกว่า บางครั้งอาจทำให้คุณได้แนวความคิดอะไรใหม่ๆ การมีส่วนร่วม ผู้นำที่ดีต้องไม่ยึดกับตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ซึ่งจะทำให้คุณผูกใจลูกน้องได้ดี และต้องไม่มีช่องว่างระหว่าวัยในบางครั้งเพื่อลดความกดดันอีกทั้งคุณสามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี การพัฒนาตนเองสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเพราะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ การจะเป็นผู้นำต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มเติม คิดการณ์ไกลให้มากกว่าคนอื่น เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณ และต้องรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมรู้จักเล่นในบางเวลา การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็สามารถทำได้เพียงแค่คุณต้องเริ่มฝึกฝนตนเองตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตการเป็นผู้นำที่สุดยอด

การพัฒนาตนเองของผู้นำ
การพัฒนาตนเองของผู้นำ

ออฟฟิศควรเลือกต้นไม้ ประเภทใด

คนส่วนใหญ่จะมองว่าการจัดสวนนั้นจะทำในที่โล่งแจ้งเท่านั้นเพราะการปลูกต้นไม้นั้นส่วนใหญ่มักจะปลูกที่นอกตัวอาคารการนำต้นไม้มาจัดสวนในอาคารหลายคนอาจกังวลเรื่องการดูแลหรือเรื่องการแย่งอากาศ แต่ถ้าศึกษาเรื่องต้นไม้ให้ดีก็จะทำให้สามารถจัดสวนในที่ทำงานได้ และยังช่วยในเรื่องของการให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายความเครียดและได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้เป็นอย่างดี สำหรับต้นไม้ที่สามารถปลูกหรือตกแต่งในตัวอาคารได้คือ

1.ปาล์มสิบสองปันนา เป็นไม้ตระกูลปาล์มสามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในที่ที่มีแสงน้อย ช่วยในเรื่องการดูดสารพิษในอากาศภายในตัวอาคารได้ดี

2.บอสตันเฟิร์น เป็นพืชที่ต้องความชุ่มชื้นจึงควรรดน้ำให้ชุ่มเสมอ การเลือกเฟิร์นมาตกแต่งสวนจะช่วยในเรื่องการดูดสารพิษได้โดยเฉพาะสารจำพวกฟอร์มาดีไฮด์

3.เศรษฐีเรือนใน เป็นไม้ประดับที่เป็นกอขนาดเล็กซึ่งนิยมปลูกกันมากทั้งในอาคารหรือนอกอาคาร

4.เฟิร์นดาบออสเตรเลีย เป็นเฟิร์นที่มีขนาดใหญ่ มีก้านยาวบางครั้งยาวถึงเมตร ใบจะมีสีเขียวสดและมีใบหนาทึบ สามารถดูดสารพิษจำพวก ฟอร์มาดีไฮด์ ไซลีน ได้ดีมาก

5.แก้วกาญจนา เป็นพืชที่ปลูกง่ายและไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งหรือมีความชื้นต่ำ สามารถดูดสารพิษได้พอประมาณแต่จะช่วยให้บ้านนั้นชุ่มชื้นมากเพราะเป็นพืชที่สามารถคายน้ำได้มาก

6.ปาล์มใบไผ่ เป็นพืชที่เติบโตช้าแต่จุดเด่นอยู่ที่เลี้ยงง่ายและทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถดูดสารพิษได้เล็กน้อยแต่เป็นพืชที่นิยมปลูกกันมาก

7.ไทรย้อยใบแหลม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่นิยมนำมาประดับภายในบ้านเรือนหรือการจัดสวนภายในอาคารเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วยังสามารถช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ดีและสามารถคายความชื้นได้ดี

8.พลูด่าง เป็นพรรณไม้เลื้อย ที่มีลำต้นงอกรากออกมาตามข้อ ใบจะคล้ายกับรูปหัวใจ และสามารถดูดสารพิษในอากาศได้เช่นกัน

ออฟฟิศควรเลือกต้นไม้ ประเภทใด
ออฟฟิศควรเลือกต้นไม้ ประเภทใด

ผักแคลอรี่ต่ำ เมื่อสาวรับประทาน สวยหุ่นดี

          คุณสาว ๆ อยากหุ่นดีเฟิร์ม วันนี้เราอยากจะมีการแนะนำให้คุณควบคุมอาหาร และออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยดีกว่า ดีว่าคุณสาว ๆ ไปอดอาหาร จะยิ่งทำให้ร่างกายยิ่งมีอาการโหยหนักมาก แต่ถ้าคุณเองได้มีการศึกษาเกี่ยวกับผักที่มีแคลอรี่ต่ำ ที่คุณสาว ๆ รับประทานแล้วไม่อ้วน เหมาะกับคุณสาว ๆ ที่อยู่ในช่วงที่ควบคุมน้ำหนักเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

1.เซเลอรี เป็นผักชนิดที่ดีเริ่ดมาก ที่มีแคลอรี่ต่ำ เพียงแค่ 15 กิโลแคลอรี่ เพียงเท่านั้น แถมมีไฟเบอร์ที่สูงยิ่งรับประทานแล้วยิ่งอิ่มท้อง หรือคุณเองจะรับประทานเป็นสลัด หรือคั้นเป็นน้ำดื่มร่วมกับผักชนิดอื่น ๆ กันอีกด้วย

2.หน่อไม้ฝรั่ง เมื่อรับประทาน 1ขีด จะได้พลังงาน 20 กิโลแคลอรี่ สามารถนำมารับประทานคู่กับสลัด หรือนำมาจิ้มกินกับน้ำพริกก็ยังได้ ถือได้ว่าเป็นเมนูไทยที่น่าอร่อยกันเลย

3.บีทรูท เมื่อรับประทาน 1 ขีด ให้พลังงาน 40 กิโลแคลอรี่ แถมยังจะมีสารของ Antioxidant ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ให้สวย และดูดีอยู่เสมอ

4.แตงกวา เป็นผักข้าเคียงคู่ใจของสาว ๆ กันเลย ที่มีแคลอรี่ 15 กิโลแคลอรี่ จะมีการออกฤทธิ์เย็นช่วยในการลดความร้อนภายในร่างกาย และมีกากใยที่สูง ช่วยลดคอเรสตอรอล เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับตนเอง

5.ซูกินี จัดได้ว่าเป็นพืชตระกูลแตง ที่มีกากใยสูง 1 ขีด เพียงแค่ 20 กิโลแคลอรี่ สามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารต่าง ๆ ได้มากาย ไม่ว่าจะนำมาผัดไข่ แกงจืด หรือบางคนอาจจะนำมาขูดเป็นเส้นแทนก๋วยเตี๋ยว เพื่อลดแป้งได้อีกด้วย

6.มะเขือเทศ 1 ขีด ได้แคลอรี่ 20 กิโลแคลอรี่ และยังจะมีสารไลโคปีน ที่จะช่วยในการต่อต้านมะเร็ง และทำให้ผิวพรรณดูสดใส ยิ่งรับประทานก็ยิ่งจะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เช่นกัน

7.แครอท จะมีสารเบต้าเคโรทีน ที่จะช่วยบำรุงสายตา บำรุงผิว เพื่อเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกาย โดยแครอทจะมี 40 แคลอรี่ สามารถนำจิ้มกับน้ำพริก หรือน้ำสลัดได้ ดังนั้นผักแต่ละชนิด ล้วนแล้วมีแคลอรี่ที่ต่ำ ทำให้คุณสามารถรับประทานกันได้ แถมยังช่วยลดน้ำหนักให้คุณสาว ๆ ได้ดีอีกด้วย

ผักแคลอรี่ต่ำ เมื่อสาวรับประทาน สวยหุ่นดี
ผักแคลอรี่ต่ำ เมื่อสาวรับประทาน สวยหุ่นดี
Scroll to Top