บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเช่นกัน แต่ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 บริษัทมีความประสงค์จะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551 ได้หรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 แต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) พ.ศ.

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 ถึง 2550 บริษัทใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 แต่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 โดยจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 475) ได้หรือไม่ และบริษัทจะมีสิทธิใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ได้อีกหรือไม่

นิติบุคคลไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ในรอบระยะเวลาบัญชีใด สามารถใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท ก ได้ส่งพนักงานคนไทยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งระดับบริหารงานด้านการเงินของบริษัทในเครือ ทั้งนี้ต้องไปทำงานประจำอยู่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเดินทางไปสิงคโปร์เย็นวันจันทร์เพื่อไปทำงานวันอังคารถึงวันศุกร์ และเย็นวันศุกร์จะเดินทางเข้ามาในไทยเพื่ออยู่กับครอบครัว และวันจันทร์ทำงานให้บริษัท ซึ่งอยู่ในไทยในปีภาษีเกิน 180 วัน พนักงานมีหน้าที่กำกับดูแลบริหารงานด้านการเงินให้บริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของเวลาทำงานทั้งหมด ส่วนเวลาที่เหลือทำงานให้บริษัทในเครืออื่น ๆ ในสิงคโปร์ บริษัทจ่ายเงินเดือนทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในไทย โดยบริษัทในสิงคโปร์จะชำระเงินเดือนในอัตราส่วนร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมดคืนให้กับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสิงคโปร์โดยคำนวณจากเงินได้อัตราร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมด บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนทั้งหมด หรือ จากอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนทั้งหมด และพนักงานสามารถนำมาเครดิตภาษีในไทยได้หรือไม่

การขอเครดิตต่างประเทศ

ราคาขายส่งบุหรี่กรองทิพย์ไลทส์ตามประกาศของโรงงานยาสูบห่อละ 207.75 บาท และราคาที่ผู้ขายส่ง(ป.1) ซื้อจากโรงงานยาสูบห่อละ 205.50 บาท โรงงานยาสูบ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายส่ง(ป.1) เท่าไร

โรงงานยาสูบได้ขายสินค้ายาสูบให้ผู้ขายส่ง(ป.1) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในอัตราร้อยละ

ราคาขายส่งบุหรี่กรองทิพย์ไลทส์ตามประกาศของโรงงานยาสูบห่อละ 210บาท และราคาที่ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) ซื้อจากโรงงานยาสูบห่อละ 207.75บาท โรงงานยาสูบ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายส่งช่วง (ป.2) เท่าไร

โรงงานยาสูบได้ขายสินค้ายาสูบให้ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในอัตราร้

นางสาว ร. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 9 เดือน กับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน ซึ่งนางสาว ร. ได้รับไปแล้ว จำนวน 7,172.25 บาท และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,075.84 บาท ต่อมา นางสาว ร. ผิดสัญญา ปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกำหนด ธนาคารจึงเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืน ซึ่งนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถคืนเงินในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่นางสาว ร. ได้ เนื่องจากนำส่งกรมสรรพากรแล้ว นางสาว ร. สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่

คืนดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด มีสิทธิขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้

ห้างขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกเป็นจำนวนเงิน 44,752,500 บาท และงวดที่สองเป็นจำนวนเงิน 402,772,500 บาท จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นจำนวนเงิน 447,525,000 บาท สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 4,475,250 บาท ต่อมาสำนักงานตำรวจฯ ได้จ่ายเงินงวดแรกให้แก่ห้าง ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรอีก เป็นจำนวนเงิน 447,525 บาท เป็นการหักภาษีซ้ำซ้อนกับสำนักงานที่ดินฯ หรือไม่ และห้างต้องทำอย่างไร

ขอคืนเงินภาษีอากร เนื่องจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซ้ำซ้อน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี