ต้นทุนทางการเงิน คือ นิยามต้นทุนทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี

ต้นทุนทางการเงิน

โดยปกติแล้ว คำว่าต้นทุนทางการเงิน ถ้าคนทั่วไปพูดถึง ก็จะนึกถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินมา แล้วจะเป็นดอกเบี้ยอะไรละ? ก็ต้องเป็น “ดอกเบี้ยจ่าย” ที่ทำให้ได้เงินมานั้นเอง แต่หากจะให้พูดลึกลงไปก็ต้องบอกว่า การจะเกิดต้นทุนทางการเงินได้นั้น ในทางบัญชี มักจะมากับคำว่า “ต้นทุนการกู้ยืม” หรือคำว่าสัญญาเช่าทางการเงิน” ในทางบัญชีแล้วการหาต้นทุนทางการเงินที่นอกจากจะเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะหาได้หลักๆดังนี้ คือ

1.ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญากู้ยืม

2.ค่าเอกสารในการทำสัญญากู้ยืม

3.ค่าธรรมเนียมในการคำนวณวงเงินกู้ยืม

4.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทำให้ได้มาซึ้งเงินในการกู้ยืม

ที่ยกตัวอย่างมาเป็นการเกิดดอกเบี้ยจาก”ต้นทุนการกู้ยืม” โดยตรง แต่อีกกรณีที่จะเกิดต้นทุนทางเงินได้ไม่ใช้แค่กิจการต้องได้ตัว ”เงิน” มาใช้ประโยชน์อย่างเดียวการที่จะเกิดดอกเบี้ยจ่ายที่เราจ่ายจ่ายนั้น ก็อาจมาจากการ“สัญญาเช่าทางการเงิน” ที่เราได้ทำการเช่าสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดดอกเบี้ยจ่ายที่ตามมาในแต่ละงวดบัญชีที่เราต้องชำระนั้นเอง

ต้นทุนการกู้ยืมจะเกิดได้หลายปัจจัย หากเป็นต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเราแล้ว กิจการสามารถนำมาบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนเพื่อคำนวนรายได้ ได้ แต่ต้องเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการนำมาใช้ในเกิดประโยชน์กับกิจการเท่านั้น หากเป็นต้นทุนทางการเงินส่วนตัวแล้วละก็ คงได้แต่คำนวณไว้ในใจแล้วละครับ 

 
ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร ภ รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี