เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์ การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์

  คำว่า “ ตราสาร ” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร แต่เราขอยกตัวอย่าง เช่น

- ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน ทรัพย์สิน

เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่ามูลค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

- จ้างทำของ 

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้มูลค่าอากรแสตมป์ 1  บาท

- กู้ยืมเงิน ฯลฯ

ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชี ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท มูลค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

-ใบมอบอำนาจ

ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ
     (ก)มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน การทำการครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
     (ข)มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 20  บาท
     (ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการ

แยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคน ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

  อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร โดยคำว่า กระทำ หมายความว่า การลงลาย มือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากต้องการมทราบเพิ่มเติมว่า

มีเอกสารใดอีกบ้าง สามารถดูได้จาก เว็บไซค์ http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html ของกรมสรรพากรโดยตรง

 
อากรแสตมป์ คือ ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อา