อากรแสตมป์ คือ

อากรแสตมป์ เป็น ภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์
         
ภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร โดยคำว่า กระทำ หมายความว่า การลงลาย มือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โสหุ้ยการผลิต คือ เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์ การเส