เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากสินค้าหรือบริการ 7% เท่านั้น ไม่เหมือนกับ ภ.พ.30 ที่อาจจะมี 7%หรือ 0%ก็ได้  ภ.พ.36 อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับกิจการทั่วๆไปในประเทศแต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้ประกอบการกิจการที่มีการ ใช้บริการ หรือ ซื้อขายสินค้า กับบุคคล หรือนิติบุคคลต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศ หรือ เข้ามาประกอบกิจกาจในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจกับต่างนิติบุคคลประเทศ

โดยหลักๆ ทั่วไปที่เข้าใจได้ง่าย อาจมี ดังนี้

1.) เมื่อคุณจ่ายเงินค่าบริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ให้กับสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ
และการบริการนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย คุณมีหน้าที่นำส่ง ภ.พ.36 ให้กับกรมสรรพากรแม้ว่าผู้ประกอบการที่จ่ายเงินค่าบริการจะไม่ได้อยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องนำส่งด้วย
ตัวอย่างเช่น นาย ก มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสีย แล้วต้องทำการส่งซ่อม กับบริษัท ABC จำกัด โดยส่งเครื่องจักรไปซ่อมที่บริษัท ABC จำกัด เมื่อบริษัท ABC จำกัด ซ่อมแซมเสร็จ ได้ส่งสินค้ากลับมาให้นาย ก นาย ก ทำการโอนเงินชำระค่าบริการจากในประเทศให้ บริษัท ABC จำกัด ที่อยู่ต่างประเทศ นาย ก ต้อง คำนวณภาษีจากยอดเงินที่จ่ายชำระให้บริษัท ABC  จำกัด แล้วนำไปยื่น ภ.พ.36

2.) เมื่อคุณจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการให้กับนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศเป็นการชั่วคราว คุณก็ต้องมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีให้กับสรรพากร ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า คุณมีหน้าที่ยื่น ภ.พ.36 ให้กรมสรรพากร โดยคำนวณจากที่จ่ายชำระไม่ว่าจะชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ แต่กรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศมาประกอบกิจในประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้รับบริการหรือซื้อสินค้าไม่ต้องยื่น ภ.พ.36

ตัวอย่าง

กรณีที่ 1  นิติบุคคลต่างประเทศ จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
นาย ก ซื้ออะไหล่เครื่องจักร จาก บริษัท ABCจำกัด ที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยนาย ก จ่ายเงินชำระค่าอะไหล่เครื่องจักร เต็มจำนวน นาย ก ไม่ต้องยื่น ภ.พ.36 เนื่องจาก บริษัท ABC จำกัด ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัท ABC จำกัด จึงต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระเอง  

กรณีที่2 นิติบุคคลต่างประเทศ ไม่ได้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
นาย ก ซื้ออะไหล่เครื่องจักร จาก บริษัท ABCจำกัด ที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยนาย ก จ่ายเงินชำระค่าอะไหล่เครื่องจักร เต็มจำนวน นาย ก ต้องยื่น ภ.พ.36  เนื่องจาก บริษัท ABC จำกัด ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการ ที่ได้มีการขายหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ก็ต้องมีหน้าที่นำส่ง ภ.พ.36ให้กับกรมสรรพากรด้วย
ตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ขายสินค้าให้กับสถานกงสุลแล้วสถานกงสุลนั้นนำสินค้าที่ซื้อจากนาย ก ไปขายต่อหรือส่งออกนอกประเทศ โดย นาย ก ขายสินค้าให้สถานกงสุล คิดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราภาร้อยละ 0
ดังนั้น นาย ก จะต้องคำนวณภาษีจากยอดขายสินค้านั้น และนำส่ง ภ.พ.36 ให้กรมสรรพากร ในอัตราร้อยละ 7  เนื่องจากกรมสรรพากรไม่สามารถจัดเก็บจากสถานกงสุลได้
 
หลักๆแล้วการยื่นแบบ ภ.พ.36 ก็จะมีประมาณนี้ หากผู้ประกอบการที่ต้องใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากนิติบุคคลต่างประเทศก็สามารถ ยื่น ภ.พ.36 ได้ตามที่กล่าวมา
ซื้อของใช้ ทารก แรกเกิด ให้ประหยัด อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน สั่งซื้ออากรแ