M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ได้โอนทรัพย์สินหรือการให้บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาด ให้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กระทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และการโอนทรัพย์สินหรือการให้บริการตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ได้กระทำในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือเป็นเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

เหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการโอนทรัพย์สินหรือการให้บริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนหรือค่าบริการต่ำกว่าราคาตลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินก้อนที่พนักงาน ททท. ได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือกระทำการอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้กับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กระทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และการลดดอกเบี้ยหรือการกระทำการอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ได้กระทำในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

เหตุอันสมควร กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือกระทำการอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้กับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบั

สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ได้ทำข้อตกลงให้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ชำระเงินต้นก่อนการชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กระทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และการชำระเงินต้นก่อนการชำระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ได้กระทำในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือเป็นเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

เหตุอันสมควร กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ได้ทำข้อตกลงให้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ชำระเ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี