บริษัท ข จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งช่วงบุหรี่ (ป.2) ของโรงงานยาสูบ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายส่งบุหรี่ตามเกณฑ์สิทธิ ในปีภาษี 2555 จำนวน 5,000,000.00 บาท และไม่มีหลักฐานการเสียภาษีแทนผู้ขายส่งบุหรี่ เป็นบัญชีแสดงรายการภาษีเงินได้ชำระล่วงหน้า (บ.ช. 17) ที่โรงงานยาสูบออก บริษัท ข จำกัด ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายส่งบุหรี่ ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และมีสิทธินำภาษีที่โรงงานยาสูบเสียแทนผู้ขายส่ง มาถือเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ หรือไม่

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็น ผู้ขายส่ง( ป.1) ผู้ขายส่งช่วง(ป.2)หรือผู้ขายปลีก(ป.3) มีเงินได้จากการขายยาสูบ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ

บริษัท ข จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งบุหรี่ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายส่งบุหรี่ตามเกณฑ์สิทธิ ในปีภาษี 2555 จำนวน 5,000,000 บาท และมีหลักฐานการเสียภาษีแทนผู้ขายส่งบุหรี่ เป็นบัญชีแสดงรายการภาษีเงินได้ชำระล่วงหน้า (บ.ช. 17) ที่โรงงานยาสูบออกให้ จำนวน 6,768.95 บาท บริษัท ข จำกัด ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายส่งบุหรี่ ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และมีสิทธินำภาษีที่โรงงานยาสูบเสียแทนผู้ขายส่ง มาถือเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ หรือไม่

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็น ผู้ขายส่ง ( ป.1) ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) หรือผู้ขายปลีก (ป.3) มีเงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้ายาสูบ ไม่ได้รั

ห้างขายอาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกเป็นจำนวนเงิน 44,752,500 บาท และงวดที่สองเป็นจำนวนเงิน 402,772,500 บาท จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นจำนวนเงิน 447,525,000 บาท สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 4,475,250 บาท ต่อมาสำนักงานตำรวจฯ ได้จ่ายเงินงวดแรกให้แก่ห้าง ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรอีก เป็นจำนวนเงิน 447,525 บาท เป็นการหักภาษีซ้ำซ้อนกับสำนักงานที่ดินฯ หรือไม่ และห้างต้องทำอย่างไร

ขอคืนเงินภาษีอากร เนื่องจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซ้ำซ้อน

นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้           ปีที่ 1 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 24 ธันวาคม 2546 จำนวน 200,000 บาท           ปีที่ 2 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 24 ธันวาคม 2547 จำนวน 210,000 บาท           ปีที่ 3 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 23 ธันวาคม 2548 จำนวน 215,000 บาท           ปีที่ 4 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 26 ธันวาคม 2549 จำนวน 215,000 บาท           ปีที่ 5 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 27 ธันวาคม 2550 จำนวน 200,000 บาท           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000 บาท          นาย ก. ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการซื้อหน่วยลงทุน RMF แล้ว ต่อมาได้ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และมีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ สอบถามว่าเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ นาย ก. ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนคืน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน RMF ก่อนปี 2551

กรณีบิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีและมีอายุเกิน 60 ปี บิดามารดาได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อร่วมกัน จำนวน 20,000 บาท และมารดายังมีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อมารดาคนเดียว โดยได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 25,000 บาท ซึ่งบิดาได้นำเงินได้ทั้งหมดจำนวน 45,000 บาท ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อขอคืนภาษี จึงอยากทราบบุตรจะสามารถหักลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดาได้ทั้ง 2 คนหรือไม่

การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา กรณีบิดามารดามีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งปีไม่เกินคนละ 30,000 บาท

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี