เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ถูกต้องตาม กฎหมาย

คุณสมบัติของบุคคลต่างด้าว ที่จะประกอบธุรกิจในไทย ?

ในทางกฎหมาย คำว่าบุคคลต่างด้าว ถ้าจะเข้าใจง่ายๆ หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หากไม่ถูกต้องตามนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ที่จะมาทำงานเป็นแรงงานนั้นเอง แต่ใน พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะใช้กับ ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือกรรมการบริษัท เป็นส่วนใหญ่ หากจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล้านี้ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติบุคคลต่างด้าว
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในความผิดหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาในฐานความผิด ฉ้อโกง ยักยอก หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดด้วยการกู้ยืมเงินฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
หากบุคคลต่างด้าวเหล้านี้ มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด ก็สามารขอประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ แต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หากธุรกิจที่ต้องการประกอบกิจการนั้นอยู่ในบัญชีท้าย 1 2 หรือ 3 ตามที่กฎหมายกำหนด ก็ต้องขออนุญาต จากรัฐมนตรี หรืออธิบดีก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://รับทําบัญชี.com/6.html

ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั กรรมการบริษัทต้องจัดทำบัญชี หรือ จัดให้ม