เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ?

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย

ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี  

แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย  เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ผู้จัดทำบัญชีตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ ที่

ต้องจัดให้มีการทำบัญชี หลักสำคัญใหญ่ๆ ดังนี้

1 ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยปกติแล้วบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องจัดทำบัญชี แต่!! ที่ต้องจัดทำบัญชีมี 

ธุรกิจอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ

1.1 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับงาช้าง ทุกชนิด เช่น โรงงานแกะสลัก แปรสภาพ
  ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เหตุผลเพราะ ประเทศไทยได้ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเรียกสั้นว่า สนธิสัญญา ไซเตส  

1.2 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ CD VDC ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ทุกชนิด เหตุ 

เพราะ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

2. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท จำกัด

3. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท มหาชน จำกัด

4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนจากต่างประเทศ หรือเราเรียกว่า นิติบุคคลต่างประเทศ เมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจ 

ภายในประเทศไทย กฎหมาย พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ว่าให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำ

บัญชีด้วย

5. กิจการที่การร่วมกัน เพื่อทำธุรกิจ หรือเราเรียกว่า กิจการร่วมค้า กำหนดให้ 1 ในกิจการนั้น ต้องเป็นผู้มี

หน้าที่จัดให้มีการทำบัญชี

6. ธุรกิจที่เป็นสาขา ของบริษัทใหญ่ จำเป็นก็จำเป็นต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีด้วย โดยการทำบัญชีนั้นธุรกิจ

 สาขา จะต้องจัดทำบัญชี แล้วส่ง ให้กับ บริษัทใหญ่ด้วยนั้นเอง

เราต้องแยกให้ออกว่า “ การที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ” กับ “ ผู้ทำบัญชี ” อาจจะเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ ไม่ใช่บุคคลเดียวกันก็ได้ เพราะ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีการทำบัญชีเพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การที่จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ถ้าจะให้เข้าใจง่าย กล่าวคือ “ ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ  หรือ กรรมการ บุคคลเหล้านี้มีหน้าที่จัดหา ผู้ทำบัญชี ที่เป็น นักบัญชี โดยตรงมาจัดทำนั้นเอง

บุคคลต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 คื ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก