เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร การบันทึกบัญชี ตั๋วเงินจ่าย การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ออกตั๋ว" (maker) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับเงิน" (payee)

เอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ใช้ในการกู้ยืมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบุคคลผู้ออกตั๋วได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะใช้เงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและสามารถเปลี่ยนมือได้ จะเรียกว่ตราสารเปลี่ยนมือ

สงสัยเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร

เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะต้องมีภาระดอกเบี้ยเกิดขึ้นด้วยเสมอ โดยมักจะแบ่งการจ่ายเป็น 2 กรณี คือ

1. หักดอกเบี้ยเลย เมื่อวันรับเงินตามตั๋ว ซึ่งจะทำให้ได้รับตัวเงินไม่ครบตามหน้าตั๋ว

2. จ่ายดอกเบี้ยแยก แต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นกรณีแรกกล่าวคือหักเงินหน้าตั๋วเลย

ตัวอย่าง บริษัทมีการกู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท มีอายุ 3 เดือน เมื่อถึงวันครบกำหนดยังไม่มีเงินชำระทางบริษัทได้ออกเช็คเพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน และออกตั๋วฉบับใหม่ มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่ากัน

*** วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน Dr. ธนาคาร 1,650,ooo Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 50,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

*** เมื่อตั๋วสัญญาครบกำหนดชำระ Dr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000 Cr. เช็ค ( ตั๋วเงินจ่าย ) 1,700,000

*** และในวันเดียวกัน ก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ Dr. ธนาคาร 1,625,000 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 75,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี การสลักหลังเช็ค ทำได้กี่แบบ สลักหลังเช็ค