เงินบริจาคการกุศลสาธารณะต้องมีหลักฐานอะไรแนบ

          ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร มิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้หลักฐานใดในการหักลดหย่อน ดังนั้น ให้มีบันทึกหรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้บริจาคเงินให้แก่ผู้ใด จำนวนใด และเมื่อใด ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนเงินบริจาคได้   
เคล็ดลับการดูแลบ้านไม่ให้เสื่อมสภาพ บริษัทย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอ