เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 และมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 บริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ได้รับชำระราคาค่าสินค้าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 หรือไม่

           เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แล้ว หากบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาให้ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อลูกค้าจ่ายค่าจ้างให้บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ <a< />
บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 และมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 บริษัทจะถูกหักภาษี ที่จ่าย ในกรณีที่ได้รับชำระราคาค่าสินค้าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 หรือไม่
ยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงภาษีซื้อแจ้งไว้ขาด แต เทคนิคการสร้างบ้านให้ร่มเย็น ร่มรื่น