ยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงภาษีซื้อแจ้งไว้ขาด แต่ไม่ประสงค์จะขอคืนต้องทำเช่นไร

          ให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม แสดงยอดซื้อแจ้งไว้ขาด โดยไม่ต้องลงชื่อในการขอคืน ​
ส่วนราชการได้จ้างบุคคลธรรมดาจำนวนประมาณ บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส