เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภาระภาษี กรณีการทำสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับนิติบุคคล

          การทำสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริษัท บริษัทมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้           1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                (1)  การก่อสร้างท่าเทียบเรือ                       ส่วนที่ 1 การก่อสร้างถนน และให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐวิสาหกิจเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้นำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่มีสิทธินำไปรวมเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน เพื่อคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527                        ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพย์สินส่วนที่บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินในที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ โดยกรรมสิทธิ์ตกเป็นของรัฐวิสาหกิจหลังสิ้นสุดสัญญา ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สิน ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน มีสิทธิคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527                (2)  การแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าตอบแทนขณะทำสัญญา                       ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร                (3)  การโอนทรัพย์สิน                      การโอนทรัพย์สินให้กับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 ส่วน ถือเป็นการโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ตามผลของกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาเช่า ไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 121) พ.ศ.2525 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินทั้ง 2 ส่วนมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด            2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                การแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าตอบแทนขณะทำสัญญาดังกล่าว เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้ดังกล่าว จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย           3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ส่วนที่ 1 ภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างถนน และได้ยกกรรมสิทธิ์ ให้รัฐวิสาหกิจภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 และ มาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)                ส่วนที่ 2  ภาษีซื้อที่เกิดจากการพัฒนาทรัพย์สินส่วนที่บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินในที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัท ภาษีซื้อดังกล่าวสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร           4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 การโอนทรัพย์สินให้กับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 ส่วน หากการโอนดังกล่าวไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/8 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541           5.  อากรแสตมป์                สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นสัญญาให้บริการไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารตามที่ระบุไว้ใน บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร ​
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน อาหารที่ผู้หญิงควรทานเป็นประจำ