บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ มีสาขาอยู่ชลบุรีและได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ณ สำนักงานสาขาต่อมาพบว่ายื่นแบบ ภ.พ.30 คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ณ สำนักงานใหญ่ และยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ณ สำนักงานสาขาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน บริษัทจะขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 โดยแจ้งว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดได้หรือไม่

           การที่บริษัทมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เข้าลักษณะเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ จึงไม่อาจอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ มีสาขาอยู่ชลบุรีและได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน สำนักงานสาขาต่อมาพบว่ายื่นแบบ ภ.พ.30 คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย สำนักงานใหญ่ และยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง สำนักงานสาขาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน บริษัทจะขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 โดยแจ้งว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดได้หรือไม่
ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างป จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร