จ้างพนักงานรายวัน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

จ้างแม่บ้านทำงานรายวันทำงานได้ 10 วัน วันละ 200 บาท เป็นเงิน 2000 บาทแล้วลาออก บัญชีของบริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3 % ด้วยหรือป่าวค่ะ...?
ตอบ: +++ ตามหลักแล้วต้องถือว่าเป็นพนักงานบริษัทและทำประกันสังคมให้ และในกรณีนี้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า ถ้าจะทำเป็นการจ้างบริการแล้วหัก 3% ต้องมีสัญญาชัดเจนและกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนด้วยค่ะ +++
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่่สรุปผ เคล็ดไม่ลับการเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมา