มูลนิธิ/สมาคม ที่มิใช่องค์การสาธารณกุศล ได้รับใบเสร็จรับเงินที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจนถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่

          ใบเสร็จรับเงินที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจนจะใช้เป็นรายจ่ายสำหรับนิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกำไรไม่ได้ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลระษฎากร แต่มูลนิธิ/สมาคม เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 250) พ.ศ.2535 (โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(13) แห่งประมวลรัษฎากร มาถือเป็นรายได้) ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจึงถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ใช้สำหรับการลงบัญชีเท่านั้น ​
วิธีทำความสะอาดบ้าน การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน