เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์รวมตาย แต่ที่ดินยังคงเป็นชื่อเดิม ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามคณะบุคคลเดิม

          แม้ว่านางสาว ข. ตายในปี 2534 แต่ที่ดินยังคงเป็นชื่อของบุคคลทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกันอยู่ ดังนั้น การที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่เหลืออยู่ยกเลิกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามของ "คณะบุคคลทั้งสาม" และขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ในนามของ "คณะบุคคลทั้งสอง" รวมทั้งยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามของ "คณะบุคคลทั้งสอง" จึงไม่ถูกต้อง ที่ถูกจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนาม "คณะบุคคลทั้งสาม"           แนวทางแก้ไข ให้นาง ก. และ นางสาว ค. ขออนุมัติกรมสรรพากรให้แบบ ภ.ง.ด.90 ที่ยื่นในนามของ “คณะบุคคลทั้งสอง”  เป็นแบบ ภ.ง.ด.90 ที่ถูกต้องในนามของ "คณะบุคคลทั้งสามใหม่"  หากกรมสรรพากรพิจารณาแล้วเห็นว่า นาง ก.และ นางสาว ค. กระทำการดังกล่าวไปโดยสุจริตใจ จะอนุโลมให้ถือว่า แบบ ภ.ง.ด.90 ที่ยื่นไปในนามของ "คณะบุคคลทั้งสอง" นับตั้งแต่ปี 2534 ถึงกันยายน 2538 เป็นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามของ "คณะบุคคลทั้งสาม" และอนุโลมให้นำใบเสร็จรับเงินตามแบบ ภ.ง.ด.93 สำหรับการชำระค่าเช่าล่วงหน้าของกรมสรรพากรที่ออกให้ในนาม "คณะบุคคลทั้งสาม" มาใช้กับ "คณะบุคคลทั้งสามใหม่" ได้  ​
ขอแบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร บริษัทมีกองทุน 3 กองทุน พนักงานสามารถเลื