เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีการจ่ายเงินค่าตกแต่งอาคาร เช่น ค่าทาสีใหม่ ปูพื้นใหม่ และซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์ สามารถนำมาตัดจ่ายภายใน 5 ปี โดยไม่นำไปคิดเป็นค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

          ค่าตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้                 1. กรณีเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน เป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำรายจ่ายดังกล่าวรวมเป็นต้นทุนอาคารและหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527                 2. กรณีเป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาการนำเข้าสินค้า