เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่กระทำกิจการในไทย จะต้องเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0993 หรือเลข 0994

          หากสำนักงานผู้แทนดังกล่าวให้บริการต่างๆ แก่สำนักงานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่สั่งซื้อหรือจ้างผลิตในไทย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่ รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในไทยให้แก่สำนักงานใหญ่ โดยมิได้ให้บริการแก่ผู้อื่นเลย และสำนักงานผู้แทนดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานใหญ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้แทนที่กระทำกิจการในไทยเท่านั้น เงินได้ที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ไม่ถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้ และภาษีการค้า สำหรับสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่กระทำกิจการในประเทศไทย แต่เมื่อสำนักงานผู้แทนจ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร ให้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียอากร แบบ ล.ป.10.4 ก่อนวันที่จ่ายเงินได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่ผู้จ่ายเงินได้มีสำนักงานตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสาร ซึ่งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 0994           อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานผู้แทนดังกล่าวได้ให้บริการแก่ผู้อื่นไม่ว่าการให้บริการนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนักงานผู้แทนดังกล่าวต้องยกเลิกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม และขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0993
ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (หสม.) กรณ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#