ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต่างกับห้าหงุ้นส่วนจำกัดอย่างไรค่ะ

ห้างหุ้นส่วนสามัญต่างกับห้างหุ้นสว่นจำกดั อย่างไรค่ะ wanwan037
ตอบ: wanwan032 wanwan031 wanwan033 wanwan034
รถติด นั่งนาน ๆ ระวังโรคตามมานะ !! (ตอนท มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน