องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้จัดอบรมสัมมนาแก่ อบต. ทั่วประเทศ และได้มีการเก็บค่าลงทะเบียน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ ผู้ซื้อใน คำจัดกัดความและความหมายของ