เป็นบุคคลธรรมดามีรายได้จากการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ โดยมีการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคและการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ด้วย จะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง หากค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์มีเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี

         บุคคลธรรมดาประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ และมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อรายรับค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์และค่าสาธารณูปโภค (ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการรวมหรือแยกออกจากค่าเช่าอาคาร) เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี​
บุคคลธรรมดาได้รับเงินมรดกแล้วนำเงินดังกล วิธีทำสลัดผักหมูย่าง กับการช่วยลดน้ำหนัก