เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

วิชาชีพบัญชี หมายถึงอะไร? ทำไมต้องมี? 

โดยปกติแล้วคนทั่วๆไป หากพูดถึงวิชาชีพ วิชาชีพที่จะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ ก็คงจะไม่พ้น คำว่า “วิชาชีพแพทย์” หรือ “วิชาครู” แต่จริงๆแล้ว วิชาชีพที่สำคัญของเหล่านักบัญชีนั้น คงจะหนีไม่พ้นคำว่า  “วิชาชีพบัญชี”  แล้วเราจะมีวิชาชีพบัญชีไว้ทำไมละ?  เราต้องมาพูดถึงความหมายของคำว่า วิชาชีพ ก่อนว่ามันหมายถึงอะไร และได้มาอย่างไร?

ความหมายของวิชาชีพบัญชี คือ วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

การที่เราจะมีวิชาชีพได้ เราต้องได้รับใบอนุญาตวิชาชีพก่อน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นใบอนุญาตให้สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมา โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้ 

สรปุคือการที่เราจะได้วิชาชีพมา เราต้องเรียนให้ครบหลักสูตรของสาขาอาชีพนั้นทั้งหมดก่อน

วิชาชีพบัญชีนั้นอยู่ภาใต้ของคำว่า “ สภาวิชาชีพบัญชี ” สภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ บทลงโทษ มาตรฐานต่างๆ ของเหล่านักบัญชีทั้งหมด ที่ศึกษาจบมาแล้วได้ทำงานตามสายอาชีพของนักบัญชีโดยตรง และผู้ที่ต้องการจะอยู่ในสายงานของนักบัญชี ต้องมีการขึ้นชื่อกับสภาวิชาชีพ เพื่อเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะกำหนดมาตรฐานต่างๆ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และแม้ว่าสภาวิชาชีพจะดูแลนักบัญชีทั้งหมด  แต่ก็จะมีภาครัฐและภาคเอกชนส่วนหนึ่ง ที่จะเข้ามากำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชีควบคู่กันไป  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีนั้นเอง

 

ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำหนดเว ระยะห่างระหว่างเรา